HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Kaszna

Nad Zielónóm œwiyci w pe³ni miesiónczek
A jo móm w kapsie ostatni pinión¿ek
Na rynku go o pó³nocy do kaszny
Chynym a dowiym se to, jacy sóm my

Nad Podlesim jedzie pómalutku wóz
Wielki a po ranu u¿ je kapke mróz
A pod ³ójkym mo barak nasz banjista
Pawe³ Buble – nejwiynkszi dr¿greszlista
Statsona mu darowo³ sóm Rin Tin Tin
A na banjo graje ganz na pe³ny plyn
A eszcze wóm cosi na niego powiym
Ón se strasznie nierod sk³odo na bynzin

Nad Zogórzim ju¿ zachodzi Jutrzenka
Jano robi³ in¿iniera w mónterkach
A na bici sz³apie jako zygarek
Z bigbitym graje za piwo, za parek
Z nami se zagraje aj za honorarz
Chcio³ go te¿ aj do kapely Jožo Ráž
Ale Jano sem tam spadnie ze sto³ka
Tak go Elán odmitny³ a je fórt nasz

Ta kapela je tustela a pamiynce Trilobity
Jak miesiónczek by³ na niebie dwacet razy wiynkszi
Buble wenczi³ dinosaura a ty ¿eœ ³owi³ mamuty
Zbytek stawio³ pyramidy – œpiywocie: We Blaf you!!!

Mleczno draha se cióngnie nad Bukowcym
Honza mo drzewiónke a¿ tam pod kopcym
Mi³uje rodzine, klawiyr, gitare
Pómbóg by go nejraczi do³ na fare
Honza je ale agentym u drahi
A mo doϾ na czas naroczne uwahi
Czynsto ich rozebiyro przes Telekóm
Za ty prachi by mio³ bourak, nowy dóm

Nad Rogowcym sie rozœwiyci³ Orion
Aby twardzi³ muzyke, tak pojy ón
Bo graje w naszi kapeli na base
Robo Kula nazywajóm tóm mase
Na majstra sie wyszkrobo³ ze sk³adnika
O wikendu parzi, biere taxika
Umiy te¿ byæ za¿arte Poloczysko
Od gróntu wszak ogrómne dobraczisko

Ta kapela je tustela…..

A ty ¿eœ je cestowatel za¿arty
Nejraczi byœ z klokanami gro³ karty
Nie zbeje tu kónska ziymi na œwiecie
Kierego ty Tomanku nie wymieciesz
Nimaœ chudy, nimaœ ani przi ciele
Nie wiym, czymu to odniós³y kiczele
Prosmama i prostata cie morduje
Na ma³óm stróne potrzebe fórt czujesz

Gdyby by³y na niebie miesiónczki dwa
Mio³ by ¿ech w kapsie jiœcie pinión¿ki dwa
Na rynku bych o pó³nocy do kaszny
Chyny³ ale yny jedyn, jedyny


listopad 2003 © TomᚠTomanek, Pavel Buble Sikora

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenický (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australský sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejný víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìný pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pøístupù: Statistiky tìchto stránek